Оптимизација на односот на побарувањата и обврските

Често се поставува прашањето како да се справите со клиентските избегнувања на обврските и со нивните типичните оправдувања, а сепак да одржите добар контакт и релација со нив?

Дознајте како на највисоко ниво да одговорите на предизвиците и успешно да ги наплатите заостанатите побарувања, да ги намалите обврските и да ја подобрите целокупната ликвидност на компанијата.

Содржина: 

 • Вовед
 • Превентива – Account Management & Customer Care
 • Комуникација со клиентот по основа на наплата
 • Стратегии за справување со клиентските избегнувања на обврските
 • Совети за ефективна кредитна политика и наплата на побарувања

o   Зошто клиентите доцнат или не плаќаат?

o   Улогата на Менаџерот за управување со наплатата на побарувањата (МУНП)

o   Законска рамка

 

o   Поставување конзистентна кредитна политика

 1. Фактор ризик
 2. Регулација на чекори при ескалација на долгот
 3. Прогресивна кредитна политика
 4. Стимулација – Incentive scheme

o   Занемарен аспект - Партнерски однос

o   Перцепција на клиентот

 

o   Вербална комуникација

o   Писмена комуникација

 1. Писмо за потсетување
 2. Писмо за потсетување
 3. Опомена
 4. Опомена пред преземање правни дејствија

 

o   Основи на деловно преговарање

o   Откривање на клиентските преговарачки варијабли и справување со типичните оправдувања

 

o  Интеграција на психологијата на клиентот со кредитната политика на организацијата

o   Реакција на сигналите кои предупредуваат на проблемите во наплатата

 

 

Тренинг програмата е наменета за:

 • Одговорни лица за продажба
 • Вработени кои се во секојдневен контакт со клиентите и кои директно или индиректно влијаат на процесот на креирање и наплата на побарувањата

o   Референти и агенти за наплата на побарувања

o   Вработени во финансиски сектори, задолжени за наплата на побарувања

 • Млади и перспективни продавачи кои се гледаат себеси и својата кариера во секојдневно докажување и градење на сопствен стил и авторитет во продажбата