• Консалтинг Ревизија на поранешната приватизација, април 1998 година во БиХ
 • Приватизација на претпријатија и банки, мај 1998 година, во БиХ
 • Годишна пресметка за 1998-2004 година, во БиХ
 • Полугодишна пресметка за 1999-2004 година, во БиХ
 • Пазар на капитал, ревизија и сметководство, мај 2000 година, во БиХ
 • Примена на нови сметководствени стандарди, семинар и консалтинг во БиХ, 2000 година, во организација на УСАИД проект за правни и регулаторни реформи (LRRP)
 • Прирачник за конверзија, со правилник за содржината на контата во контниот план за препријатијата во во БиХ, 2000 година, учество во изработката, во организацијата на УСАИД проект за правни и регулаторни реформи (USAID LRRP) и Завод за сметководство и ревизија
 • Капитално планирање и буџетирање, семинар и консалтинг за потребите на општинската администрација, ноември 2000 година, во БиХ, во организација на Проектот на локален развој (LDP),   во соработка со BMB, World Bank и фондациите за локален развој
 • Финансиски менаџмент и оперативен буџет, семинар и консалтинг за потребите на општинската администрација, март 2001, во БиХ во организација на Проектот за локален развој (LDP), во соработка со со BMB, World Bank и фондациите за локален развој
 • Планирање и изработка на буџетот, семинар и консалтинг за потребите на општинската администрација, јуни 2001, во БиХ, во организација на на Проектот за локален развој (LDP), во соработка со со BMB, World Bank и фондациите за локален развој
 • Финансиско известување, семинар и консалтинг за потребите на општинската администрација, септември 2001, во БиХ, во организација на на Проектот за локален развој (LDP), во соработка со со BMB, World Bank и фондациите за локален развој
 • Управување со долгови, семинар и консалтинг за потребите на општинската администрација, ноември 2001, во БиХ, во организација на на Проектот за локален развој (LDP), во соработка со со BMB, World Bank и фондациите за локален развој
 • Измени во внатрешниот платен промет, 2001 година во БиХ
 • Сметководство, буџет и пазар на капитал, 2001 година во БиХ
 • Специјализиран семинар за стечајни и ликвидациони управители, со сертифицирање на учесниците, 2001 година во БиХ
 • Меница и работење со меница, 2002 година во БиХ
 • Сметководство и ревизија на трговски друштва и јавен сектор, 2002 година во БиХ
 • Сметководство на проекти и финансиска администрација, семинар и консалтинг за потребите на општинската администрација, мај 2002, во БиХ, во организација на на Проектот за локален развој (LDP), во соработка со со BMB, World Bank и фондациите за локален развој.
 • Интерни планови за унапредување и инвестициони планови, 2002 година, во БиХ, консултант на проектите SEED (Southeast Europe Enterprise Development) во организација на  World Bank и IFC.
 • Сметководствени искази, ревизија и корпоративни даноци во законодавството и праксата, анализа, коментари и препораки за основните поими, принципи и механизми на корпоративното управување, Форум за корпоративно управување, октомври 2002 година, во БиХ
 • Семинар и консалтинг за ДДВ, 2005 година, БиХ