Консалтинг при вложувања во земјата и Регионот, инвестициони проекти, специфични деловни анализи, проекти и препораки по барање на клиентите, due diligence, истражување на пазар и пазарни информации, консалтинг при воспоставувањето на контакти со деловните партнери во Регионот.