Организација и контрола на сметководствената функција во компанијата, креирање и примена на процедурите, обликување на сметководствена политика, промена на сметководствените начела и стандарди, специјализиран консалтинг во подготовката и споредувањето на деловните одлуки.