Толкување на прописи, консалтинг при склучување на договори и анекси кон договорите, основање и престанок на друштвото, планови и процедури на реорганизација,  консултантски услуги при спојување и раздвојување на друштвото, консултантски услуги при промена на организациона форма на друштвото, креирање и примена на основачкиот акт и статутот на друштвото, припрема, одржување и одлучување на собранието, права на акционерите и обврски на одборот, промена на основачки капитал, емисија и промет на хартии од вредност.